Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện về việc đặt cọc mua xe VinFast này (“Điều Khoản Đặt Cọc”) trước khi quyết định đặt bất kỳ sản phẩm nào từ Vinfastbinhthanh.com. Bằng việc xác nhận đồng ý với nội dung Điều Khoản Đặt Cọc và hoàn tất việc chuyển tiền đặt cọc, Khách Hàng được hiểu rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Đặt Cọc.

ĐIỀU 1. THỎA THUẬN ĐẶT CỌC

1.1. Để đảm bảo cho việc giao kết hợp đồng mua bán xe ô tô VinFast (“Hợp Đồng Mua Bán”) sẽ được ký kết trực tiếp giữa Khách Hàng và Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ VinFast (MSDN: 0108926276) (“VinFast Trading”), Khách Hàng đồng ý đặt cọc cho VinFast Trading để mua xe ô tô VinFast với thông tin về sản phẩm được Khách Hàng lựa chọn và xác nhận (“Đơn Hàng”) cùng với Điều Khoản Đặt Cọc này, theo các nội dung dưới đây.

1.2. Việc Khách Hàng thực hiện việc đặt hàng, chấp thuận Điều Khoản Đặt Cọc này và thực hiện việc thanh toán Tiền Đặt Cọc (như được định nghĩa dưới đây) cùng với việc VinFast Trading xác nhận Đơn Hàng tạo thành thỏa thuận đặt cọc có hiệu lực pháp lý ràng buộc Khách Hàng và VinFast Trading (“Thỏa Thuận Đặt Cọc”). Khách Hàng cam kết đồng ý và tuân thủ đầy đủ chính sách bán hàng của VinFast Trading, chính sách của Vinfastauto.com tại thời điểm đặt cọc cũng như toàn bộ nội dung của Điều Khoản Đặt Cọc và Hợp Đồng Mua Bán do VinFast Trading cung cấp.

ĐIỀU 2. TIỀN ĐẶT CỌC

2.1. Khách Hàng đặt cọc cho VinFast Trading …VNĐ (Bằng chữ: …) (“Tiền Đặt Cọc”) để mua xe ô tô nhãn hiệu VinFast với thông tin nêu tại Điều 1 Điều Khoản Đặt Cọc và theo các điều kiện và điều khoản nêu tại Hợp Đồng Mua Bán theo mẫu được VinFast Trading công bố và được chấp thuận bởi Khách Hàng trong quá trình đặt hàng tại Vinfastauto.com (Quý Khách Hàng vui lòng truy cập vào link này để xem lại đầy đủ nội dung Hợp Đồng Mua Bán mẫu).

2.2. Khách Hàng chuyển Tiền Đặt Cọc cho VinFast Trading bằng một trong các cách thức sau

Thanh toán qua thẻ tín dụng;
Thanh toán qua ATM nội địa;
Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của VinFast Trading với thông tin như sau:
Tên chủ tài khoản: CTY TNHH KD TM & DV VINFAST
Số tài khoản: 12210002003605
Ngân hàng: BIDV

Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được Tiền Đặt Cọc, VinFast Trading sẽ gửi cho Khách Hàng thông báo xác nhận về việc đặt cọc và thời gian, địa điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán. Việc đặt cọc được coi là có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được thông báo xác nhận Đơn Hàng của VinFast Trading gửi từ địa chỉ Email: … (“Thời Điểm Hoàn Tất Đặt Cọc”).

2.3. Thời hạn đặt cọc (“Thời Hạn Đặt Cọc”) bắt đầu từ Thời Điểm Hoàn Tất Đặt Cọc tới ngày Hai Bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán, nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ Thời Điểm Hoàn Tất Đặt Cọc. Trong Thời Hạn Đặt Cọc, Tiền Đặt Cọc không phát sinh lãi; Khách Hàng không được chuyển giao hoặc đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận Đặt Cọc hoặc yêu cầu rút lại Tiền Đặt Cọc.

2.4. Tiền Đặt Cọc được xử lý như sau:

2.4.1 Trong Thời Hạn Đặt Cọc:
(a) Hai Bên hoàn tất thủ tục ký kết Hợp Đồng Mua Bán thì Tiền Đặt Cọc được chuyển đổi thành khoản thanh toán đợt 1 của Hợp Đồng Mua Bán;
(b) Khách Hàng không ký Hợp Đồng Mua Bán trong thời gian và tại địa điểm mà VinFast Trading thông báo thì VinFast Trading được quyền chấm dứt hiệu lực của Điều Khoản Đặt Cọc này và giữ lại/sở hữu Tiền Đặt Cọc.

2.4.2 Nếu vì bất kỳ lý do gì mà VinFast Trading không thông báo cho Khách Hàng về thời gian và địa điểm để Khách Hàng tới ký Hợp Đồng Mua Bán muộn nhất vào thời điểm kết thúc Thời Hạn Đặt Cọc thì Khách Hàng được nhận lại toàn bộ Tiền Đặt Cọc, trừ trường hợp các Bên đạt được thỏa thuận mới về thời gian ký kết Hợp Đồng Mua Bán. Trong trường hợp này, ngoài việc hoàn trả Tiền Đặt Cọc, VinFast Trading không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào khác cho Khách Hàng.

2.4.3 Ngoại trừ các biện pháp xử lý Tiền Đặt Cọc được quy định trong Điều Khoản Đặt Cọc này không Bên nào phải thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào cho Bên còn lại hoặc phải chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào khác.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1 VinFast Trading được quyền chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận Đặt Cọc cho bất kỳ bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các đại lý/nhà phân phối chính thức của VinFast Trading) với điều kiện không làm thay bất lợi quyền lợi của Khách Hàng.

3.2 Khách Hàng không được quyền thay đổi loại xe, màu xe và các thông số khác với quy định tại Điều 1 bên trên.

3.3 Thỏa Thuận Đặt Cọc có hiệu lực ràng buộc Các Bên kể từ Thời Điểm Hoàn Tất Đặt Cọc và chấm dứt khi:

3.3.1 Hết Thời Hạn Đặt Cọc nêu tại Điều 2.3 mà Khách Hàng không hoàn tất việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán và VinFast Trading quyết định chấm dứt hiệu lực của Thỏa Thuận Đặt Cọc; hoặc

3.3.2 Hai Bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán trong Thời Hạn Đặt Cọc; hoặc

3.3.3 Các trường hợp khác theo thỏa thuận của Hai Bên hoặc theo quy định của pháp luật.

3.4 Thỏa Thuận Đặt Cọc được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa Thuận Đặt Cọc trước tiên sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên vẫn không đạt được thỏa thuận thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.